Brannebol Bryggförening en del av den sörmländska skärgården.

Vid den sörmländska kusten öster om Nyköping ligger Brannebol med en omgärdande skärgård. I det här kulturlandskapet har Brannebol och de två bruksbryggorna sedan decennier fungerat som replipunkt för området och landfäste för öborna. För att säkra landfästet och för att säkra båtplatser för de i Brannebol på innertomter har en tillfällig interimistisk samfällighetsförening bildats, Brannebol Bryggförening. Syftet är att verka för att en gemensamhetsanläggning skapas för de två bryggområdena, Marsöbryggan respektive Brannebolbryggan. I föreningen ingår idag 69 fastigheter och 120 fastighetsägare med familjer.

Landstigningen i Brannebol har skett åtminstone sedan 1600-talet och bryggorna ligger fortfarande i en lantlig miljö vid Hornsviken, där det drivs ett levande småskaligt kustjordbruk på markerna till Brannebols gård. Skärgårdslandskapet utanför omfattar tio bebyggda öar och där har majoriteten av föreningens medlemmar sina fastigheter. I hela Brannebolsområdet finns ett flertal bebyggda fastigheter och beskrivningen att den sörmländska kusten och skärgården är mycket glest befolkad och en bortglömd skärgård, den stämmer inte här.

Brannebol och de omgärdande skärgårdsöarna, Foto: Fastighetsbyrån i samarbete med zentuvo

De senaste åren har varit en oviss och turbulent tid. Stamfastighetens ägarbyten har varit täta och en rad med exploateringsförslag har presenterats för nya villaområden och för bryggområdena. Den fysiska planeringen har varit intensiv med planprogram, detaljplan och en fördjupad översiktsplan. Kommunen har även påbörjat en översiktplan för hela kommunen där kust- och skärgårdsområdena ingår.
Oron och otryggheten hos bryggföreningens medlemmar är påtaglig då de saknar all form av säkerhet till sina långa innehav av båtplatser. Diskussionen om säkrade båtplatser och landstigning har i dag pågått i 45 år. Syftet med bryggföreningen är att den ska övergå och ombildas till en bryggsamfällighet.

Brannebol Bryggförening är medlem i Sörmlands Skärgårds Intresseförening.