Anslutningsvägen till Brannebolbryggan åtgärdad

28 juni 2009

Vägen till Brannebolbryggan har underhållits och reparerats.
Efter Vattenfalls grävarbete 2006 blev vägen till Brannebolbryggan allt sämre och har många gånger varit på gränsen till ofarbar. Bryggföreningen har framfört situationen till Derome som gav föreningen sitt godkännande om att ordna med åtgärder. Vid samtal med Vattenfall meddelade de att det var en självklarhet att de skulle åtgärda den åverkan deras grävarbete haft på vägen. Vägen har sedan dess behandlats och fått ny ytbeläggning.
Vid bildandet av vägsamfälligheten fastslog fastighetsdomstolen att inga anslutningsvägar skulle ingå i vägsamfälligheten utan att en lantmäteriförrättning för samtliga anslutningsvägar skulle komma efter att planläggningen av Brannebol slutförts. Detta betyder att varken bryggföreningen eller vägsamfälligheten i dagsläget har rätt att förvalta vägen.
Däremot kommer bryggföreningen ha vägen under uppsikt och verka för att den är farbar. Ambitionen är att tillgodose en lika bra framkomlighet till Brannebolbryggan som till Marsöbryggan.