Bryggområdena

Bryggföreningens medlemmar har båtplatser vid två bryggområden, Brannebolbryggan och Marsöbryggan. Bryggområdena är sammanknutna sjövägen genom Hornsviken och på land via tillfartsvägen i Brannebol. Områdena består av vardera en brygga med tillhörande parkering.
Bryggområdena ligger i en lantlig miljö och gränsar mot betade strandängar, vassområden och gamla muddermassor, som skyddar vid hård vind.
Bryggorna är förutom att vara nödvändiga landfästen även en social replipunkt och samlingspunkt för både öborna och Brannebolborna.

Bryggorna

Landstigning i Brannebol från skärgården har skett åtminstone sedan 1600-talet. Den första bryggan i Brannebol låg där nuvarande Brannebolbryggan ligger. Både Marsöbryggan och Brannebolbryggan fanns på 40-talet och troligen tidigare.

Bryggorna har sammantaget 83 båtplatser och är dimensionerade för mindre bruks- och transportbåtar. Marsöbryggan är en flytbrygga och Brannebolbryggan vilar på gjutna betongfundament. Båda bryggorna är utrustade med Y-bommar och djupet vid bryggorna varierar mellan 0,4 – 1,5 meter.

Marsöbryggan

Brannebolbryggan

Bryggvärdar håller koll

Bryggföreningen har bryggvärdar vid respektive område. De har uppsikt över bryggor och parkering, observerar fel och brister vid bryggorna och om något särskilt inträffar såsom stölder. De har koll på båtar och förtöjningar och har listor över vilka båt- och bilplatser som medlemmarna har.

Båtar och båtplatser

Båtarna vid bryggorna består av små öppna bruksbåtar samt ett mindre antal hyttbåtar för samma ändamål. Den genomsnittliga längden på båtarna är ca 16 fot. Trenden är att bruksbåtarna under åren blivit något större.

Även fast det har tillkommit ny bebyggelse har antalet båtplatser varit tillräckliga. Idag finns en viss efterfrågan på större och fler båtplatser.

Fördelning av båtplatser vid Brannebolbryggorna

Öbornas och Brannebolbornas båtplatser är fördelade på bägge bryggorna. Öborna har tillsammans 2/3 och Brannebolborna har 1/3 av platserna. Det är några medlemmar i bryggföreningen som hittills inte har båtplats vid bryggorna och det är några med båtplats som hittills inte är medlemmar i bryggföreningen.

Hemmahörande på Marsöbryggan Brannebolbryggan Totalt
Bergö 9 8 17
Brannebol 15 12 27
Klämman 0 1 1
Korpholmen 0 5 5
Lilla Marsö 1 0 1
Marsö 25 0 25
Saltholmen 0 1 1
Skeppsgården 3 0 3
Okänd 0 3 3
Totalt 53 30 83

Parkeringsområdena

Parkeringarna ligger i direkt anslutning till bryggorna och bilplatserna nyttjas av de som har fastigheter på öarna. Fastlandsborna nyttjar dem vid i- och urlastning och det finns 4-5 gästplatser på resp parkering. Områdena är inhägnade med staket och grindar med hänsyn till de frigående korna i Brannebol. Parkeringarna har idag en ytbeläggning av grov makadam och naturmark. På Brannebolbryggans parkering finns tre sjöbodar. Två av dem är från början av 1940-talet och ägs av föreningens medlemmar på Korpholmen som också har servitut för bodarna. Bryggområdet avgränsas naturligt mot brygganläggningen i Lappetorp vid Havet genom en kuperad terräng och en utskjutande udde med träd och vegetation.

Sjösättningsramp

Marsöbryggans parkering löper ända ned till vattenlinjen och bildar en naturlig sjösättningsramp. Rampen nyttjas för båtar från bägge bryggorna vid isättning och upptagning. Brannebolbryggan har haft en mindre yta för sjösättning av småbåtar.

Lastning av virke på sjösättningsrampen.

Väg till parkeringarna

Marsöbryggans parkering ligger i direkt anslutning till tillfartsvägen i Brannebol.
Till Brannebolbryggans parkering går det en anslutningsväg från tillfartsvägen. Vägen ingår inte i vägsamfällighetens ansvarsområde, utan markägaren Derome AB har ansvaret. Eftersom Derome genom fastighetens ena arrendator hyr ut båtplatser är de skyldiga att sköta och förvalta vägen. Genom samverkan mellan bryggföreningen, Vattenfall och Deromes vd har ytbeläggningen på vägen åtgärdats några gånger. Vägen skadades för ett antal år sedan vid Vattenfalls grävarbeten. På sikt finns ett behov av att återigen asfaltera vägen.

Sophantering och snöröjning

På båda parkeringarna finns sopcontainrar uppställda av Nyköpings kommun för öbornas hushållsavfall. De töms varannan vecka under säsong och öborna står själva för kostnaden.
Vintertid hålls Marsöbryggans parkering öppen och snöröjningen ombesörjs och bekostas av vägsamfälligheten.

Snöröjning av Marsöbryggans parkering.

Transporter till öarna

Bryggorna och parkeringarna är oumbärliga för transporter ut till öarna. Det gäller både små och stora transporter som virke, ved och byggmaterial. Medlemmarna kör ofta ut material styckevis i sina båtar. För service- och utryckningsfordon går det att köra ända fram till bryggfästena.

Transportsätten till öarna varierar beroende på årstid. I snart 20 år, när isen varken bär eller brister, har Nils Karlsson på Marsö hållit en isränna öppen över viken. När isen bär går öbor över isen ut till sina fastigheter.

Påbörjad upprustning av parkeringsområdena

Våren 2006 påbörjade de tidigare markägarna en upprustning av parkeringarna. Marken dränerades och en ytbeläggning av grov makadam och sprängsten lades ut. Marsöbryggans parkering utvidgades något och bägge parkeringarna fick ny inhägnad. Disponeringen av parkeringarna ändrades vilket innebar att det blev snedparkeringar och att öbornas dubbla p-platsrad för både bil och båtuppläggning togs bort. Två platser byttes till en plats för samma hyra och den tidigare möjligheten för båtuppläggning sommartid försvann. Det förelåg ingen dialog om förslag till förbättringar med öborna som använt parkeringarna sedan lång tid tillbaka.
Upprustningen och markarbetena har inte slutförts och ytbeläggningen med grov makadam har inte grusats av.

Isränna över Hornsviken till Marsö.

Skötsel och avgifter

Fastighetens ena arrendator sköter och förvaltar bryggområdena genom sitt företag Nyköpingskustens Fastighetsservice AB. Många medlemmar har påpekat till bryggföreningen att skötseln av områdena har avtagit de senaste åren. Bryggföreningen har dock inte mandat att sköta bryggområdena utan har i stället påtalat detta till markägaren.

Företaget fakturerar avgifter för båt- och bilplatserna. Någon form av hyresavtal för medlemmarnas båtplatser saknas och har aldrig funnits. Kostnaden för sopcontainrarna respektive kostanden för snöröjning ingår inte i avgifterna.