Hornsviken

Brannebolbryggorna ligger i Hornsviken som är en av de första stora vikarna efter Skanssundet och utloppet från Stadsfjärden och Sjösafjärden. Hornsviken ligger utmed Horns udde, Horn, Lappetorp och Brannebol på fastlandet och avgränsas av Marsö som är belägen mitt i viken.
Viken är i vissa delar grund och används därför inte som genomfartsled av djupgående båtar och segelbåtar. De delar av vikens stränder som inte är privata består till stor del av breda vassbältena, vilket medför att viken inte används av fritids- och campingbåtar.
Bryggföreningen värnar om Hornsviken och är oroad över vikens allmänna tillstånd.

Hornsvikens vattenkvalité

Viken är en grund vassfjärd med begränsad vattengenomströmning. Djupet är i större delen av viken mellan 0,5 – 1 meter och sjöbotten består av lera och sedimenteringen från organiskt material är hög. Vattnet innehåller periodvis höga halter av sedimentpartiklar, vilket gör viken grumlig. Grumligheten styrs av årstiderna och av vindar, vattenflöden och variationer i klimatet, men också av båttrafiken som under vissa delar av året är hög. Därutöver påverkas vattenkvaliteten allmänt av övergödning, båtars bottenfärger och ytsjövatten utifrån.

Isränna genom Hornsviken till Brannebolbryggorna.

Växtlighet

Växtligheten i viken varierar från år till år, från att vissa år vara obefintlig till att vara mycket hög. Sommaren 2008 var Hornsviken mer igenväxt än den varit någon gång tidigare. Vattenväxten Ålnate bröt vattenytan i stora partier och den innersta delen av viken var mycket svårframkomlig.

Bryggor i Hornsviken

Förutom de två bruksbryggorna i Brannebol finns det ett 40-tal mindre privata bryggor.
Lappetorp vid Havet driver en kommersiell anläggning med 6 bryggor. För några av dessa bryggor har det inte ansökts om bygglov eller tillstånd för vattenverksamheter. I och med det har inte Hornsvikens lämplighet prövats för anläggning av nya större bryggor.

Recipienten Hornsviken

Fastigheterna runt Hornsviken har enskilda avloppsanläggningar av olika standard. Kommunens miljöenhet har fått i uppdrag att inventera de små avloppsanläggningarna i Nyköpings kommun och det gäller även för fastigheterna i det här kustområdet. Samtidigt planerar Nyköpings kommun en stamledning för kommunala vatten- och avloppsledningar längs kusten. Det är bl a för att förbättra kustmiljön och för att göra miljövinster.

Reningsverket i Lappetorp vid Havet är ett permanent mindre reningsverk utan slutdatum för driften och är dimensionerat för 52 hushåll samt kontor och centrumanläggning. I beslutet från 2006 för verket nämndes inte recipienten Hornsviken även om det ställdes krav på regelbundna kontroller på avrinningen.

Väsentliga frågor är hur Hornsviken klarar nuvarande belastning och hur mycket mer belastning som Hornsviken tål.

Ålnate bryter vattenytan i Hornsviken.

Marin inventering

I bryggföreningens remissvar på planprogrammet för Brannebol krävde föreningen att konsekvensanalyser skulle tas fram för belastningen på Hornsviken och vad viken tål miljömässigt.

I förslaget till detaljplan för delar av Brannebol ingår en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n behandlar inte vattenmiljön i Hornsviken utan hänvisar till länsstyrelsens översiktliga inventering av länets grunda havsvikar från 2002, där Hornsviken inte ingår.
Länsstyrelsen säger i sitt remissvar att: ”MKB:n gör bedömningen att en utbyggnad av hamnen (Brannebolbryggans område) med tillhörande muddringsarbeten inte kommer att störa växt- och djur livet på ett bestående sätt. Någon inventering av de grunda bottnarna eller fiskeförekomst har inte gjorts.
Länsstyrelsen anser att den bedömning som gjorts i allt för hög grad grundar sig på lösa antaganden. l MKB:n bör de verkliga förhållandena redovisas och en marin inventering bör komma till stånd inom aktuellt vattenområde så att förhållandena blir belysta på ett adekvat sätt. Detta motiveras av att Östersjön redan idag är högt belastad och att en väl genomförd dokumentation därför behövs för att kunna göra korrekta bedömningar”.

I förslaget till fördjupad översiktsplan för Sjösa – Vålarö måste det bedömas att vattenmiljöerna är knapphändigt och generellt beskrivna.