Medlemmarna

Den blivande bryggsamfälligheten kommer att bestå av bryggföreningens medlemsfastigheter. Idag består föreningen av 69 fastigheter och 120 fastighetsägare med familjer som ofta omfattar flera generationer. Medlemsfastigheterna ligger på öarna Bergö, Klämman, Korpholmen, Lilla Marsö, Marsö, Saltholmen och Skeppsgården och på innertomter i Brannebol som saknar egna bryggor. Medlemmarna består av både permanent- och visstidsboende där allt fler bor allt längre del av året. Många av föreningens medlemmar är dock inte mantalsskrivna på sina fastigheterna och syns därför inte i befolkningsstatistiken.

Medlemmar och utredningsområde

Inom ett geografiskt område har bryggföreningen tillfrågat samtliga ägare av fastigheter och ägare av hus på ofri grund om behovet av och intresset för en säkrad landstigning genom att ingå i en bryggsamfällighet. Utredningsområdet innefattar Brannebol och den omkringliggande skärgården mellan Romholmen, Långskär och Ångaviken och omfattar tio bebyggda öar.

En överväldigande majoritet av de tillfrågade fastighetsägarna var positiva till att först ingå i en bryggförening och sedan genom en lantmäteriförrättning bilda en bryggsamfällighet. Drygt två tredjedelar av dessa fastigheter ligger på öarna och övriga på fastlandet i Brannebol.
På en del fastigheter finns flera bebyggelsegrupper och det vanligaste är att varje bebyggelsegrupp har varsin båtplats.
Nästan samtliga fastigheter i bryggföreningen är redan idag medlemmar i Brannebols vägsamfällighet.

Medlemsområdet med markerat utredningsområde »

Medlemmar på Marsöbryggan

Övriga fastigheter inom utredningsområdet

Av de fastigheter som valt att inte ingå i bryggföreningen anser de flesta att de redan idag har säkrad landstigning.
Ånga gård äger bebyggelsen på Enbeten och Rensholmen vilka därigenom har säkrad landstigning vid bryggor på Ångas mark på fastlandet.
På Marsö finns det åtta fastigheter som sedan länge och av hävd anser att de har säkrad landstigning vid egna bryggor och bryggklackar på Hornsudden. Landstigningen vid Hornsudden redovisades för dessa fastigheter i detaljplanen för Marsö från 1962 och i den nu gällande detaljplanen från 1986.
Fastigheten på Tallklubben vid Långskär hade tidigare landstigning i Brannebol men landstiger i dag vid Horns varv på grund av möjlighet till båtplats för större och mer djupgående båtar.
Därutöver är det två fastigheter på Marsö respektive Bergö som har båtplatser i Lappetorp vid Havet.
Den gamla ägarfamiljen av Brannebols gård äger fem fastigheter i Brannebol och har valt att inte gå med i föreningen på grund av ett avtal om sänkt båtplatsavgift som skrevs vid försäljningen av stamfastigheten.
I Brannebol ingår inte heller de 20 fastigheter som har egen sjötomt eller privat brygga, eftersom de redan i dag har egna säkrade båtplatser.

Ardenner från Matstorp på besök till bröllop i Brannebol med Hornsviken i bakgrunden.

Medlemsregister

För att förbereda och underlätta bildandet av en samfällighet har föreningen anskaffat ett speciellt anpassat bokföringsprogram för föreningens ekonomi- och medlemshanteringen.
Förutom att vara ett fullskaligt bokföringsprogram handhar programmet även medlems- och fastighetsuppgifter, tillsammans med ett register över båtplatser och parkeringsplatser med mera.

Föreningen har inte tillgång till arrendatorns register över båt- och bilplatser och uppdaterar därför registret utifrån medlemmarnas egna uppgifter.