Förrättningsarbetet

Här presenteras en sammanfattning av det löpande arbetet med bryggförrättningen. Det är en redovisning av förhandlingar, informationsmöten, styrelsemöten och även den kommunala planeringen som i hög grad berör förrättningsarbetet. Utöver det som redovisas på sidan har arbetet skett löpande med ett flertal kontakter och avstämningar.


2004 December

Den dåvarande Byggnadsföreningen i Brannebol lämnar in ansökan om fortsatt lantmäteriförrättning för bryggområdena.


2005 Januari

Kommunstyrelsen beslutar att en detaljplan för hela fastigheten Brannebol 1:1 får upprättas. Först ska ett planprogram tas fram och vara underlag för detaljplanen. Ambitionen från ägarna är att åstadkomma en helhetslösning för Brannebol.


2005 Februari

Nyköpings kommun meddelar skriftligt till lantmäteriet att en bryggförrättning i Brannebol ska invänta och först bör prövas i samband med en ny detaljplan. Det är svar på ansökan från dåvarande Brannebolsvägens Byggnadsförening för en ”anläggningsåtgärd för att bilda gemensamhetsanläggningar omfattande hamnanläggningar mm”.


2005 Februari

Det sker ett ägarskifte för stamfastigheten i Brannebol och det skrivs köpehandlingar. En tilläggsköpeskilling angående bryggområden kommer eventuellt att tillkomma och formellt blir försäljningen klar i december 2006.De nya ägarna är även ägare till grannfastigheten där de driver projektet Lappetorp vid havet.


2005 Mars

De nya markägarna meddelar båtplatsinnehavarna att de tar över förvaltning och skötsel av bryggområdena eftersom dessa ligger på stamfastigheten.


2005 Maj

Exploateringsprojektet Brannebol vid Havet presenteras av de nya ägarna på dåvarande Byggnadsföreningens årsstämma.

Styv kuling över Hornsviken.

2006 Augusti

Det hålls ett uppstartsmöte på lantmäteriet mellan styrelsen i Brannebols vägsamfällighet och lantmätaren för att bilda en bryggsamfällighet. Lantmätaren anser att det finns erforderligt underlag för att starta bryggförrättningen dvs det finns gällande detaljplaner för bryggområdena och ett årsmötesbeslut i vägföreningen. Förrättningen ska gälla samtliga berörda fastigheter både på öarna och de på innertomter i Brannebol.


2006 Oktober

Extra föreningsstämma där Brannebolsvägens Byggnadsförenigen upphör och Brannebols Samfällighetsförening bildas genom en sammanslagning. Vägsamfälligheten bildas två år efter lantmäteriets beslut på grund av att överklagningar har fördröjt bildandet. Nästan samtliga medlemmar i blivande bryggföreningen ingår som medlemmar i vägsamfälligheten.


2006 September

Ägarna till stamfastigheten i Brannebol, kommunens dåvarande planeringschef och lantmätaren har möte på lantmäteriet rörande ärendet om en samfällighet för bryggområdena.


2006 December

De nya ägarna till stamfastigheten har nu formellt tillträtt som ägare efter familjen Karlsson

Farleden ost om Brannebolbryggorna.

2007 April

Lantmätaren meddelar skriftligt till vägsamfälligheten att hon starkt avstyrker fortsatt arbete med bryggförrättningen. Det är med hänvisning till kommande planprogram och detaljplan för Brannebol. Lantmätaren förutsätter att bryggområdena ska ingå i en ny detaljplan täckande hela Brannebol:
”Tyvärr kanske detta tar lite tid MEN lantmäteriet kan inte i strid mot kommunen och markägarna påbörja ärendet när planprogrammet och detaljplanearbetet är nära förestående. Även om det skulle påbörjas kan jag inte avsluta ärendet förrän planen är klar”.


2007 April

Ett nytt ägarskifte planeras för stamfastigheten. Redan i april skriver den blivande markägaren Derome Förvaltning AB ett arrendekontrakt för jordbruk med dåvarande markägare.


2007 Maj

Derome Förvaltning AB och ägarna till stamfastigheten ansöker om en fastighetsreglering hos lantmäteriet. Fastighetsregleringen, som samtidigt är en köpehandling mellan parterna, innebär att stamfastigheten Brannebol 1:1 går upp i fritidsfastigheten Brannebol 1:28. Fritidsfastigheten har nyligen köpts av Derome Förvaltning. (Fastighetsregleringen kommer att avslutas av lantmäteriet i december 2007.) De dåvarande ägarna fortsätter att driva projektet Brannebol vid Havet i form av projektledare och konsulter åt Derome.


2007 Juli

Arrendenämnden i Västerås godkänner kontraktet för jordbruksarrende mellan Derome och dåvarande ägarna.


2007 Augusti

Till följd av ett stort intresse för Brannebolbryggornas framtid arrangerar vägsamfälligheten ett informationsmöte på Culturum i Nyköping. Inbjudna gäster är förutom båtplatsinnehavarna ordförande från Källviks hamns samfällighetsförening, lantmäteriet och planeringsenheten på Nyköpings kommun. Informationsmötet utser en arbetsgrupp bland båtplatsinnehavarna för att bereda arbetet med bryggfrågorna.


2007 September

Lantmätaren meddelar skriftligt att vägsamfälligheten kommer att debiteras med en delfaktura för arbete som rör den kommande bryggförrättningen. En stor del av kostnaden rör telefonsamtal och personliga kontakter. Ingen information har lämnats till medlemmarna om att detta ska debiteras. Senare visar det sig att ärendet för bryggförrättningen är ogiltigt.


2007 Oktober

Den blivande bryggförreningen träffar kommunledningen i Nyköpings kommun. Kommunalråden med ansvarsområde för skärgård respektive planering får en redogörelse över situationen i Brannebol med avsaknad av säkrad landstigning och säkrade båtplatser.


2007 Oktober

Den tidigare utsedda arbetsgruppen kallar till ett konstituerande bryggföreningsmöte på Culturum i Nyköping. Mötet beslutar om att bilda en tillfällig interimistisk samfällighetsförening med namnet Brannebol Bryggförening. Föreningens syfte är att verka för bildandet av en bryggsamfällighet och en gemensamhetsanläggning för Marsöbryggan och Brannebolbryggan med tillhörande parkeringar. Arbetsgruppen för bryggfrågor väljs till styrelse och Marie-Louise Thuresson till dess ordförande.


2007 Oktober

Lantmätaren meddelar skriftligt till vägsamfälligheten att ärendet för bryggförättningen dvs att ”anläggningsåtgärd avs hamnanläggningar mm” ska överföras till annan lantmätare. Senare visar det sig att ärendet för bryggförrättningen är ogiltigt.


2007 Oktober

Den nybildade bryggföreningen presenteras för planeringschefen och ansvarig planerare vid Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun.


2007 Oktober

Bryggföreningen har konstituerande styrelsemöte i form av telefonkonferans.


2007 Oktober

Bryggföreningen deltar i kommunens stora samrådsmöte i Nyköpings Stadshus om planprogrammet för Brannebol. Öborna och deras landfäste i Brannebol redovisas inte i planprogrammet.


2007 November

Ett första möte mellan bryggföreningen och Peter Mossbrant, vd för Derome Förvaltning sker på skärgårdskontoret i Lappetorp. Det görs presentationer av den nybildade bryggföreningen respektive byggkoncernen Derome. Vd:n anser att en ny samfällighetsförening kan innebära ett hinder för fortsatt planering och han vill driva en kommersiell verksamhet och upplåta båtplatser med hyreskontrakt.


2007 November

Bryggföreningen, som har getts möjlighet att lämna remissvar på planprogrammet för Brannebol, översänder sitt svar till Nyköpings kommun.


2007 December

Lantmäteriet avslutar fastighetsregleringen för stamfastigheten i Brannebol, vilket innebär att Brannebol 1:1 upphör som egen fastighet och istället går upp i Brannebol 1:28. Stamfastigheten heter därefter Brannebol 1:28. Genom fastighetsregleringen slutförs samtidigt fastighetsförsäljningen och Derome Förvaltning blir ny ägare.

M/S Labrador i Långskärsfjärden på väg mot Nyköping.

2008 Januari

Planenheten på Nyköpings kommun kallar till informations- och avstämningsmöte om planprogrammet för Brannebol inför att det ska fattas beslut i kommunstyrelsen. Bryggföreningen är närvarande tillsammans med vägsamfälligheten.


2008 Januari

Kommunstyrelsen godkänner ett reviderat planprogram för Brannebol. Planprogrammet lämnar bryggområdena orörda och konstaterar att det är upp till parterna att finna en lösning för tryggad landstigning och säkrade båtplatser. Parterna är markägaren till stamfastigheten och bryggföreningen.


2008 Mars

På initiativ av bryggföreningen och med hänvisning till kommunstyrelsens beslut i januari sker ett första förhandlingsmöte mellan parterna. Markägaren Derome representeras av tidigare ägare och tillika projektledare för Brannebol vid Havet. Bryggföreningens ambition är att komma överens med motparten om en bryggsamfällighet.


2008 April

Ett första möte med lantmäteriet äger rum efter bryggföreningens bildande. Den närvarande lantmätaren är inte inläst på ärendet, men anser ändå i stort sätt att en bryggsamfällighet inte kan bildas och hänvisar bl a till landstigning i Nyköpings småbåtshamn 10 km från Brannebol. Om nya ansökningar kommer att krävas från bryggföreningen för bryggförrättningen hänvisar han till blanketter på lantmäteriets hemsida. Bryggföreningen noterar att lantmätaren sedan tidigare handlägger motpartens samtliga lantmäteriärenden i Brannebol och Lappetorp.


2008 April

Bryggföreningen har ett nytt förhandlingsmöte med markägaren som representeras av projektledarna vid Brannebol vid havet. Frågan för bryggföreningen är hur markägaren ställer sig till en bryggsamfällighet.


2008 Maj

Bryggföreningen och vägsamfälligheten har möte på lantmäteriet med länslantmätaren för länets södra lantmäteridistrikt. Det konstateras att den ursprungliga ansökan för bryggförrättningen som lämnades in av vägsamfälligheten är ogiltig på grund av att den är ofullständig. Ansökan gjordes av vägföreningen vilket var felaktigt, då en bryggsamfällighet inte kan stå under dess förvaltning.
En ny ansökan från samtliga medlemmar i bryggföreningen måste lämnas in till lantmäteriet.
Det är även information och diskussion om den felaktiga delfakturan rörande kommande bryggförrättning. Fakturan gäller perioden innan bryggföreningen var bildad.
Det är vidare diskussion om vilken lantmätare som kommer att utses för det kommande ärendet för bryggförrättningen, efter att ny ansökan är inlämnad, och bryggföreningen framför att de önskar samme lantmätare som handlade förrättningen av Källviks bryggsamfällighet. Länslantmätaren informerar att de tar en gemensam ställning på lantmäteriet om vilken lantmätare som blir aktuell och det är oavsett våra önskemål. Enskild lantmätare fattar inte sådant beslutet.
Länslantmätaren redovisar att de nya ansökningarna från medlemmarna kan göras på ett enkelt sätt genom signaturer i bryggföreningens medlemsregister.


2008 Maj

Projektledaren för Brannebol vid Havet väljer att gå förbi bryggföreningens styrelse och presenterar sig som ägare till stamfastigheten för en av föreningens medlemmar, som tidigare deltagit vid ett förhandlingsmöte. Projektledaren visar exploateringsplaner för bryggområdena och med förslag på servitut för vissa fastigheter på Marsö. Projektledaren ber medlemmen att framföra detta till bryggföreningens styrelse.

Därefter tas inga ytterligare kontakter mellan parterna då bryggföreningen väljer att ha direkt kontakt med ägaren Derome.


2008 Juni

Länslantmätaren skickar skrivelse till vägsamfälligheten. Lantmätaren väljer att kreditfakturera den tidigare ogiltiga fakturan för kommande bryggförrättning och skapar samtidigt en faktura för ett nytt ärende med konsultarbete för bryggfrågor. Det arbetet har aldrig beställts.


2008 Juni

Bryggföreningen har styrelsemöte i Brannebol.


2008 Juli

Bryggföreningen skickar ut information till medlemmarna. I informationen ingår ansökningsblanketter till lantmäteriet för ansökan om bryggförrättning. Styrelsen har undertecknat särskild skrivelse och blanketterna kommer att biläggas den.


2008 Augusti

Bryggföreningen är inbjuden till Källviks bryggsamfällighet och informeras på plats i Källvik om deras bryggförrättning.


2008 Augusti

Bryggföreningen har styrelsemöte i anslutning till samrådsmöte i Nyköping.


2008 Augusti

Bryggföreningen deltar i kommunens stora samrådsmöte i Nyköpings Stadshus om förslag till ny detaljplan för del av Brannebol.


2008 Augusti

Bryggföreningen har möte med länsstyrelsens naturvårdsenhet och samhällsbyggnadsenhet. Bryggföreningen presenteras och det är information och diskussion om belastningen av Hornsviken och om de tillstånd som krävs för muddringar och nya båtplatser.


2008 September

Bryggföreningen lämnar remissvar på detaljplan för Brannebol.


2008 November

Ansvariga politiker i kommunstyrelsens planberedning och bryggföreningen har ett informellt möte. Bryggföreningen presenterar föreningen och redovisar behovet av en bryggsamfällighet för den här delen av skärgården och vikten av politikernas stöd vid bryggförrättningen. Bryggföreningen framför lantmätarens uppgift att föreningens medlemmar kan ha landstigning i Nyköpings småbåtshamn. Föreningen får ett uttalat stöd från politikerna. De får varsin mapp med material om bryggföreningen och särskilt framtagna kartor bl a över utredningsområdet.


2008 December

Bryggföreningen har styrelsemöte i form av telefonkonferans.


2008 December

Bryggföreningen har möte med planeringschefen vid Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun inför föreningens resa till Derome och redovisar mötet med planberedningen och arbetet med bryggförrättningen.


2008 December

Möte med markägaren vd Peter Mossbrant, Derome Hus i Derome utanför Varberg. Stor genomgång av arbetet med bryggförrättning och klargörande av olika frågor. Bryggföreningen informerar bl a om att stamfastigheten har ett flertal arrendatorer.
Inför att Derome tar ställning om stöd för en bryggsamfällighet behöver de se att det även finns ett politiskt stöd från Nyköpings kommun för samfälligheten. Frågan är om Derome blir medsökande eller motpart vid förrättningen.


2008 December

Bryggföreningens medlemmar lämnar genom styrelsen in en ansökan om lantmäteriförrättning för Brannebolbryggorna. Ansökan innehäller 108 ansökningar, medlemsregister, förteckning över tillfrågade fastighetsägare, översikts- och arbetskartor.
För att eliminera risken med frågeställningar om en jävsituation beslutar styrelsen att lämna in ansökan i länets norra lantmäteridistrikt på lantmäteriet i Eskilstuna. Lantmäteriet i Nyköping vill tilldela bryggföreningen samme lantmätare som handlägger Deromes och dess representanters ärenden i Brannebol och Lappetorp.

Frigående kor på strandäng vid Marsöbryggan.

2009 Januari

Föreningens ärende hos lantmäteriet rubriceras som ”Anläggningsåtgärd berörande Brannebol 1:28 m fl”. Handläggare är först länslantmätaren och därefter utses en lantmätare i Katrineholm.


2009 Mars

Den utsedde lantmätaren meddelar att han kommer att sluta sitt arbete i Katrineholm. En ny lantmätare blir utsedd och kommer att närvara på det planerade mötet i april.


2009 April

Första arbetsmötet med lantmäteriet i Katrineholm, som tillhör det norra lantmäteridistriktet och båda berörda lantmätarna deltar. De är inte inlästa på ärendet, men har inför mötet informerats av motpartens lantmätare i Nyköping, som inte heller är inläst på ärendet.
Det konstateras att det nu finns två ärenden för bryggförrättningen. Det första ogiltiga ärendet i Nyköping finns fortfarande kvar. Lantmätarna har synpunkter på hur bryggföreningens ansökan ser ut trots att det har gått flera månader sedan inlämnandet.
De tar upp att det inte finns någon säkrad anslutningsväg till Brannebolbryggan. Den ingår inte i vägsamfälligheten då fastighetsdomstolen strök vägen efter överklagan av lantmäteriets beslut.
Lantmätarna har inte hunnit sätta sig in i gällande detaljplaner och blir osäkra över vad som gäller.


2009 April

Bryggföreningen har en informationsträff i Brannebol med AQ arkitekter från Eskilstuna. De har uppdraget att ta fram en fördjupad översiktsplan för kuststräckan Sjösa – Vålarö. I samband med AQ:s insamlande av kunskap är det viktigt att bryggföreningen själv får delge bakgrunden till föreningen och var ytterligare information finns att hämta. Bakgrunden till träffen är att öborna och deras landfäste i Brannebol inte togs med i planprogrammet för Brannebol.


2009 April

Efter mötet med lantmäteriet meddelar bryggföreningen att ansökan behöver förtydligas och kompletteras.


2009 Maj

Vid samtal med Fastighetsdomstolen preciseras deras tidigare beslut för bildandet av vägsamfälligheten. Anslutningsvägarna i Brannebol kommer att behandlas i en ny förrättning efter att Brannebols planläggning är slutförd, vilket innebär att vägen till Brannebolbryggan inte tas med i bryggförrättningen. Frågeställningen beror på att lantmätaren vill säkra anslutningsvägen till Brannebolbryggan.


2009 September

Bryggföreningens styrelse har en av många kontakter via mail. Ändrar webbadressen för hemsidan till brannebolbryggforening.se


2009 Oktober

Derome Hus AB meddelar skriftligt till kommunen att de avbryter planprocessen avseende detaljplanearbete för Brannebol.


2009 November

Nyköpings kommun skickar ut ett informationsbrev till fastighetsägare i Brannebol och andra berörda om att Derome har avbrutit den pågående planeringen i Brannebol och tänker invänta den fördjupade översiktsplanen för kusten.


2009 November

Bryggföreningen har styrelsemöte på Romholmen.
Till följd av den avbrutna detaljplaneringen beslutar styrelsen att skicka en förfrågan till markägaren om att få inleda en diskussion om förutsättningarna att erhålla erforderlig mark. Lantmätaren och bryggföreningen är eniga om att detta förenklar lantmäteriprocessen och att förrättningskostnaderna blir lägre.


2009 December

Enligt tidigare beslut skickas en skrivelse som är undertecknad av samtliga i styrelsen till markägaren Derome med en förfrågan om att köpa erforderliga mark- och vattenområden.
En av bryggföreningens medlemmar som är advokat hjälper till att kontrollera texten.

Ledskär, 2 distansminuter sydost om Brannebolbryggorna.

2010 Januari

En påminnelse på tidigare skrivelse skickas till Derome.


2010 Mars

Efter att lantmätaren under ett års tid har begärt in ett arrendekontrakt från Derome skickar markägaren in arrendekontraktet till lantmäteriet. Arrendekontraktet upprättades redan 2007 och är ett traditionellt arrendekontrakt för jordbruk och gäller för de tidigare ägarna och projektledarna. Kontraktet omfattar stamfastighetens alla marker, byggnader och anläggningar.
De tidigare ägarna och projektledarna benämns i fortsättningen för arrendatorer.


2010 Mars

Arrendenämnden i Västerås plockar för bryggföreningens räkning fram sitt dispensbeslut för arrendekontraktet vilket ger ägaren rätt att före kontrakttidens utgång återta delar av arrendestället om dessa skall användas för exploatering. Arrendenämnden finner inte kartan över arrendestället tillhörande arrendekontraktet.


2010 April

Bryggföreningen beslutar genom styrelsen att en av bryggföreningens medlemmar som är advokat blir adjungerad till styrelsen för att hjälpa till med förhandling med ägaren.


2010 Maj

Kommunen ordnar stort samrådsmöte i Stadshuset för den fördjupade översiktsplanen Sjösa – Vålarö och bryggföreningen deltar. Planförslaget lämnar bryggområdena orörda och Hornsviken pekas inte ut som expansionsplats för bryggor.


2010 Maj

Bryggföreningen har styrelsemöte i Nyköping i anslutning till samrådsmötet.
Styrelsen beslutar att förnya beslutet om adjungerad advokat till styrelsen när det gäller att föra föreningens talan i samtal och eventuella förhandlingar med markägaren.
Styrelsen beslutar vidare att planera för ett medlemsmöte.
Styrelsen beslutar även att bestrida en ny faktura från lantmäteriet ställd till vägsamfälligheten. Både vägsamfälligheten och bryggföreningen bestrider fakturan som nu gäller ett nytt ärende med konsultarbete för bryggfrågor. Ett ärende och arbete som aldrig har beställts eller utförts. För tidigare ogiltiga faktura har ingen kreditering utförts.
Samtidigt ställer vägsamfälligheten en fordran på bryggföreningen om att bryggföreningen ska stå för dessa lantmäterikostnader.


2010 Juni

Vägsamfälligheten håller föreningsstämma och bryggföreningen deltar i stämman. För tredje året använder några öbor tillfartsvägen i Brannebol utan betalning för att nå sina båtplatser i Lappetorp. De använder även Brannebolbryggans parkering och anslutningsvägen till den. Bryggföreningen har tillsammans med Derome och Vattenfall sett till att vägen blivit underhållen flera gånger.


2010 Juni

Föreningens adjungerade advokat samtalar med markägaren som meddelar att de är villiga att avvara bryggområden genom en ekonomisk överenskommelse under förutsättning att en av arrendatorerna ger sitt medgivande till detta. Markägaren hänvisar till arrendatorerna för förhandlingar.


2010 Juni

Bryggföreningen lämnar remissvar på förslaget till den fördjupade översiktplanen för Sjösa – Vålarö. Bryggområdena lämnas orörda i planförslaget, vilket sannolikt innebär att lantmäteriet inte behöver invänta att ytterligare fysisk planering för bryggområdena slutförs. Planförslaget säger även att samfälligheter el dyl bildas för fastigheter på öar för att säkra landstigningen. Bryggföreningen tolkar det som ett stöd för en gemensamhetsanläggning för bryggor och parkeringar i Brannebol.
Bryggföreningen omnämns i planförslaget.


2010 Juli

Bryggföreningen har styrelsemöte på Saltholmen.
Styrelsen tar upp stadgefrågan igen och beslutar att förslag ska tas fram. Styrelsen godkänner remissvar på kustplanen.


2010 Juli

Markägaren Derome ansöker om bygglov för elva hus på betesängar och jordbruksmark vid Brannebols gård. Enligt gällande detaljplaner är Brannebolbryggorna avsedda för fastigheter på närliggande öar och för fastigheter på innertomter i Brannebol och därmed även för de föreslagna nya villorna.


2010 Juli

Styrelsemöte tillsammans med föreningens adjungerade förhandlare på den åter öppnade restaurangen i Svärdsklova ställs in, då styrelsemedlem faller olyckligt med ambulanstransport som följd.


2010 Augusti

Vägsamfällighetens ordförande startar förhandlingar med lantmäteriet om fakturafrågorna.


2010 Augusti

Anslutningsvägen till Brannebolbryggans parkering ska åtgärdas för tredje gången efter samtal mellan Derome, bryggföreningen och Atv Entreprenad. Vägen ligger utanför vägsamfällighetens förvaltning och det tidigare underhållet har hållit i ett år. Vägen används mest av några båtplatsinnehavare i Lappetorp.
Vid samtal med Deromes vd påpekar bryggföreningen att det är sista gången Vattenfall bekostar underhållet och att ansvaret nu hamnar hos markägaren eller arrendatorerna.
Deromes vd nämner även att de är villiga att avvara bryggområden genom en ekonomisk överenskommelse, men hänvisar till arrendatorerna.


2010 Augusti

Kommunledningen informerar bryggföreningens styrelse att de erhållit ett brev från två medlemmar i föreningen, om krav på besked från kommunstyrelsen om ställningstagande till en bryggsamfällighet i Brannebol. Bryggföreningens styrelse hänvisar till det kommande informations- och medlemsmötet för politiker och föreningens medlemmar.


2010 September

Förfrågan från Bryggföreningen om kommunalt stöd inför bildande av bryggsamfällighet skickas till ledamöterna i kommunstyrelsen och bygg- och tekniknämnden.


2010 September

Bryggföreningen har styrelsemöte i form av telefonkonferans.
Inbjudningar till informationsmöte och medlemsmöte har skickats ut med e-post och brev till politiker respektive bryggföreningens medlemmar.
Bryggföreningens styrelse beslutar att flytta fram mötet till den 27 november och göra nya inbjudningar som påminnelser i november.
Föreningsprogrammet med medlemsregister och bokföring ska efter registerkonvertering trimmas in.


2010 Oktober

Bryggföreningen har styrelsemöte i Brannebol.
Styrelse beslutar om en enklare variant av stadgar, kallad en Arbetsordning för Brannebol Bryggförening och beslutar vidare om upplägget av medlemsmötet.


2010 November

Informellt möte mellan Derome och bryggföreningen. Derome uppger att de har andra avtal med arrendatorerna som styr eventuella exploateringar och kommande ägarförhållanden utöver köpehandlingarna. De avser att avvakta när det gäller förslag på exploateringsområden i Brannebol.


2010 November

Ny bryggvärd för Marsöbryggan utses efter att förre bryggvärden har flyttat från Brannebol.


2010 November

Planeringsenheten på Nyköpings kommun uppger att kommunstyrelsens planberedning kommer att upphöra. Styrgrupp för den fördjupade översiktplanen för kusten blir troligen gruppledarna för samtliga partier.