Frågor och svar

Här redovisas frågor och svar för några vanligt förekommande ord och begrepp som används vid bildande av en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening. Det är ord och begrepp som används av lantmäteriet vid en lantmäteriförrättning och av de olika anläggningslagarna.


Vad är Brannebol Bryggförening

Brannebol Bryggförening är en tillfällig interimistisk samfällighetsförening som bildades genom ett konstituerande bryggföreningsmöte och ett konstituerande styrelsemöte.
Föreningens syfte är att verka för att det genom en lantmäteriförrättning bildas en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening för de två bruksbryggorna i Brannebol, Marsöbryggan och Brannebolbryggan, med tillhörande parkeringar.


Vad är en lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning är ett samlingsnamn på ett lantmäteriärendes olika delar som rör fastighetsbildningsfrågor och förändringar i fastighetsindelningen som t ex fastighetsregleringar, avstyckningar och inrättande av gemensamhetsanläggningar.


Vad är en gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter. Många funktioner som behövs för att en fastighet ska fungera går inte att lösa inom den egna fastigheten. Det är vanligt med gemensamma bryggor, vägar och vatten- och avloppsanläggningar m.m.
Det är fastigheter och inte fastighetsägare som ingår i en gemensamhetsanläggning. Oavsett vem som äger en ansluten fastighet eller om fastigheten byter ägare ingår fastigheten i gemensamhetsanläggningen.
Lantmäteriet bildar gemensamhetsanläggningar med stöd av anläggningslagen (AL).

(Merparten av bryggföreningens fastigheter ingår i Brannebol ga:3, gemensamhetsanläggning för tillfartsvägen, som bildades för några år sedan och som förvaltas av Brannebols vägsamfällighet.)


Vad är en ga

Lantmäteriet använder ga som en förkortning av gemensamhetsanläggning.


Vad är en samfällighetsförening

En samfällighetsförening är en förening som förvaltar och underhåller en gemensamhetsanläggning och i vissa fall anlägger den. En samfällighetsförening är en juridisk person och medlemmarna är ägare till de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen, för att vara juridiskt korrekt är det fastigheterna som är medlemmar. Vanligtvis bildas en samfällighetsförening och en gemensamhetsanläggning vid samma förrättningssammanträde.
Lantmäteriet bildar samfällighetsföreningar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL).


Vad är ett anläggningsbeslut

En lantmäteriförrättning för en gemensamhetsanläggning avslutas med ett anläggningsbeslut. Beslutet brukar redovisa deltagande fastigheter med andelstal, teknisk beskrivning, förrättningskartor och genomförandetid för anläggningen.


Vad är en genomförandetid för en gemensamhetsanläggning

I ett anläggningsbeslut redovisas vilka fysiska ändringar som kommer att göras på anläggningen eller om anläggningen ska nyanläggas och inom vilken genomförandetid det måste utföras. Genomförandetiden kan t.ex. vara 5 eller 10 år.


Vad är en fastighets andelstal

Andelstal visar hur stor del av kostnaderna som varje fastighet ska stå för vid underhållet respektive iordningställandet av anläggningen.


Vad är ett konstituerande av en samfällighetsförening

När lantmäteriet håller förrättningssammanträde för att bilda en samfällighetsföreningen förs det protokoll med redovisning av deltagande fastigheter och det beslutas om föreningens stadgar och om val av styrelse.


Krävs det stadgar

Ja. För att en samfällighetsförening skall få registreras i samfällighetsföreningsregistret krävs att det finns stadgar och styrelse. Dessutom krävs att stadgarnas innehåll inte strider mot lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) eller mot det förrättningsbeslut som reglerade gemensamhetsanläggningens tillkomst. För att underlätta föreningsbildningen har lantmäteriet sammanställt normalstadgar för samfällighetsföreningar.


Vilken är lantmätarens och lantmäteriets roll

Det är enbart lantmäteriet som får utföra lantmäteriförrättningar. Alla lantmätare följer samma lagar men det är den enskilde förrättningslantmätaren som ensam fattar myndighetsbeslut i sina tilldelade ärenden. Samtidigt ser lantmäteriet de sökande som betalande kunder.


Vad är villkor vid en lantmäteriförrättning

Vid en förrättning ska olika villkor prövas av lantmätaren såsom planvillkor, väsentlighetsvillkor, opionsvillkor och båtnadsvillkor.

Planvillkoret innebär att gemensamhetsanläggningen inte får genomföras i strid med bl a detaljplaner. I bryggföreningens fall kommer lantmätaren att höra kommunen om de gällande detaljplanerna och övrig pågående planering.

Väsentlighetsvillkoret innebär att anläggningen måste vara av väsentlig betydelse för de deltagande fastigheterna dvs anläggningen måste ha en mycket viktig funktion och att den behövs för att fastigheten ska kunna nyttjas på ett ändamålsenligt sätt.

Opinionsvillkoret innebär att majoriteten som gemensamhetsanläggningen berör ska vara för den.

Båtnadsvillkoret innebär att  fördelarna med gemensamhetsanläggningen måste överstiga kostnaderna.


Får man välja lantmätare

Nej. Lantmäteriet tilldelar sökanden en lantmätare oavsett om sökanden framför önskemål om en viss lantmätare.


Vad kostar en lantmäteriförrättning

Lantmäterikostnaderna debiteras med fast pris eller enligt löpande räkning efter tidsåtgång. Timpriser enligt löpande räkning är för förrättningslantmätare 1 250 kr/h, biträdande handläggare 825 kr/h och särskild expertkompetens 1 550 kr/h. I bryggföreningens fall kan lantmäteriet inte ange en fast kostnad för förrättningen. Föreningen debiteras därför efter löpande räkning.

Utöver kostnaderna för lantmäteriets arbete är det även kostnader för själva gemensamhetsanläggningen. Det är brukligt att det sker en värdering av anläggningen vid upplåtelse av mark. För bryggföreningen handlar det om kostnad för bryggorna, kostnad för nyttjanderätten av parkeringsområdena och eventuell kostnad för inkomstbortfall för markägaren.


Går det att äga mark- och vattenområden som ingår i en gemensamhetsanläggning

Ja. Om samfällighetsföreningen får möjlighet att köpa erforderlig mark får föreningen lagfart och står som markägare. I övrigt bildas gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening på vanligt sätt enligt lagen.


Går det att överklaga förrättningsbeslutet

Ja. Sakägare kan överklaga lantmäteriets beslut till fastighetsdomstolen. Normalt ska det ske inom fyra veckor räknat från den dag förrättningen avslutades.


Hur påverkas de fastigheter som väljer att inte ingå i en gemensamhetsanläggning

I bryggföreningens fall kommer de fastigheter som inte väljer att ingå i gemensamhetsanläggningen för bryggområdena inte heller att ha rätt till båtplats och parkeringsplats.
Ägare till fastighet som ingår i gemensamhetsanläggningen har inte rätt att själv hyra ut sin båtplats. Det anges i anläggningsbeslutet hur samfällighetsföreningen ska förfara vid båtplatser som inte utnyttjas.


Går det att gå in i en samfällighet efter att den är bildad

Ja. För att en fastighet ska kunna inträda i en gemensamhetsanläggning efter att den har bildats måste en överenskommelse träffas med samfällighetsföreningen som därefter måste godkännas av lantmäteriet.


Går det att gå ur bryggsamfälligheten

Ja. För fastigheter som önskar utträde ur gemensamhetsanläggningen gäller det att antingen träffa en överenskommelse med samfällighetsföreningen, som även måste godkännas av lantmäteriet, eller att bekosta en omprövning av lantmäteriets anläggningsbeslut.