Källviks bryggsamfällighet

Källviks bryggsamfällighet och Brannebol Bryggförening har många gemensamma frågor. Det fanns förslag på exploateringar för Källvik och bryggområdena och säkrad landstigning saknades för öborna i skärgården. Ett flertal fastighetsägare med servitut för båtplatser valde bort dem för att i stället att gå med i samfälligheten.

Källvik

Källvik ligger i den sydostligaste hörnet av Trosa kommun, medan de flesta öarna i skärgården utanför ligger i Nyköpings kommun. Källvik är ett viktigt landfäste för många fastighetsägare i den norra delen av den sörmländska skärgården och för skärgårdstrafiken.

Källviks hamns samfällighetsförening

Källviks bryggsamfällighet heter formellt Källviks hamns samfällighetsförening och 74 fastigheter ingår i samfälligheten. Två tredjedelar av fastigheterna finns på fastlandet jämfört med Brannebol Bryggförening, där två tredjedelar av fastigheterna ligger på öarna. Bryggsamfälligheten förvaltar tre bryggor med sammanlagt 106 båtplatser. I anslutning till bryggorna ligger Källviks brygga som förvaltas av Vägverket och är en allmän brygga med korttidsangöring.

I Källvik har de valt att tills vidare ha en separat samfällighetsförening för en nyanlagd parkering. Det var tidigare problem med otillräckligt antal bilplatser för öborna, i Brannebol finns det sedan länge parkeringsområden i direkt anslutning till bryggorna. Även i Källvik fanns det flera fastigheter som tidigare hade servitut för sina båtplatser, men som valde att precis som i Brannebol att ingå i samfälligheten.
Både Nyköpings kommun och Trosa kommun ingår i samfälligheterna som fastighetsägare.

Ett stöd för bryggföreningen

Bryggföreningen var inbjudna på studiebesök till Källviksbryggorna i augusti 2008 och bryggsamfällighetens ordförande har varit med som stöd vid flera av bryggföreningens möten.

Bryggföreningen på studeibesök vid Källviks bryggor.

Gemensamma frågor

Brannebol bryggförening och Källviks bryggsamfällighet har många gemensamma frågor i samband med bryggförrättningarna. I Källvik planerades det liksom i Brannebol en stor exploatering av stamfastighetens skog, åkermarker och strandområden. Under 2000-talet var det en livlig diskussion om ett exploateringsförslag med nya tomter och en utbyggnad av bryggområdet.

En lång och slitsam förhandlingsposes

Enligt samhällsbyggnadschefen i Trosa var processen med planeringen för bryggorna lång och slitsam med olika viljor som stått emot varandra. Under 2002 blev ett dussintal båtplatsinnehavare uppsagda av exploatören med avsikt att skynda på byggprocessen.

Politikerna i Trosa kommun valde slutligen att bytta till sig mark för bryggsamfälligheten mot att byggföretaget fick ett exploateringsavtal för 6 tomter. Kommunen upplät sedan marken till bryggsamfälligheten för en symbolisk summa av 1 kr.

Lantmäteriförrättningen blev en expediering

Lantmäteriförrättningen 2006 innebar att ett anläggningsbeslut fattades om att bygga nya bryggor som ersatte ett flertal småbryggor. Trosa kommun hjälpte till att ordna ett säkrat landfäste för fastigheterna i större delen av den omkringliggande skärgården, som hör till Nyköpings kommun.

Efter att den fysiska planeringen var löst blev själva lantmäteriförrättningen mer en expediering av ärendet. Plansamrådet mellan lantmäteriet och Trosa kommun skedde med sammanträde vid sittande bord, där man kom överens. Hamnen med bryggorna var inte planlagd och det krävdes inte heller någon planläggning. En lösning blev till slut möjlig som de flesta är nöjda med.