Markägarförhållanden

Brannebolbryggorna med tillhörande parkeringar ligger på mark- och vattenområden som tillhör stamfastigheten i Brannebol. Under de senare åren har fastigheten haft flera ägarbyten och en återkommande fråga från bryggföreningens medlemmar och andra berörda är vem som är stamfastighetens ägare. Det finns en osäkerhet över vilka som är de ”riktiga” markägarna och vilka som därigenom har huvudansvaret för drift och underhåll av bryggområdena. Det finns även en oklarhet om vilka roller fastighetens olika intressenter har och vem som kommer vara bryggföreningens medsökande eller motpart vid en lantmäteriförrättning för att bilda en gemensamhetsanläggning.

Första ägarskiftet på 100 år

Vid förra sekelskiftet förvärvade Konrad Karlsson Brannebols gård vilken sedan stannade i familjen ägo under hela det förra seklet. I februari 2005 sålde familjen Karlsson stamfastigheten och formellt var försäljningen genomförd i december 2006.
De nya ägarna var sedan tidigare ägare till grannfastigheten och drev där projektet Lappetorp vid Havet. I Brannebol inledde de bygg- och exploateringsprojektet Brannebol vid Havet.

Brannebols gård med sina böljande betes- och åkermarker.

Derome AB ägare till Brannebol 1:28

I maj 2007 köpte Derome Förvaltning AB en mindre fritidsfastighet Brannebol 1:28. Samtidigt ansökte Derome och de nya ägarna till stamfastigheten om en fastighetsreglering hos lantmäteriet. Fastighetsregleringen innebar att stamfastigheten Brannebol 1:1 skulle gå upp i fritidsfastigheten Brannebol 1:28. Lantmäteriet godkände ansökan i december 2007 och därefter heter stamfastigheten Brannebol 1:28 med Derome förvaltning AB som ny ägare. De tidigare ägarna fortsatte dock att driva projektet Brannebol vid Havet i form av projektledare och konsulter åt Derome.

Derome Mark & Bostad AB blev 2008 ägare till stamfastigheten och senare vid årsskiftet gjorde Deromegruppen en omorganisation som innebar att koncernens enheter A-hus, Varbergshus och Derome Mark & Bostad slogs samman till Derome Hus AB.

Derome Hus som nu står som ägare till stamfastigheten ingår i Deromegruppen. Deromegruppen är en byggkoncern med affärside är att stå för hela kedjan från skog till färdigt trähus. En stor del av verksamheten är lokaliserad till Västsverige med huvudkontor i orten Derome utanför Varberg.
Ett av Deromes byggprojekt i Nyköpings kommun är planerat att komma i anslutning till området Malmbryggshagen. Derome äger även genom A-hus de fastigheter som är till försäljning i Lappetorp vid Havet.

Frigående kor vid Brannebols gård med betad strandäng och Hornsviken i bakgrunden.

Arrendatorer

Under våren 2010 lämnade Derome in ett arrendekontrakt för registrering hos lantmäteriet. Arrendekontraktet som är ett traditionellt arrendekontrakt för jordbruk upprättades vid stamfastighetens ägarskifte 2007 och är är skrivet mellan Derome och de tidigare ägarna tillika projektledarna och konsulterna. Kontraktet gäller för alla stamfastighetens marker, byggnader och anläggningar.
Den ene arrendatorn förvaltar och ansvarar för skötseln av bryggområdena och fakturerar båt- och bilplatserna genom sitt företag Nyköpingskustens Fastighetsservice AB.
Även familjen på granngården Lappetorps gård som brukat Brannebols betes- och åkermarker sedan 70 år tillbaka, har ett jordbruksarrende för stamfastigheten.

Övriga avtal

Enligt Derome Hus vd finns även andra avtal mellan Derome och de tidigare ägarna som reglerar en eventuell exploatering och kommande ägoförhållanden. Bryggföreningen och lantmäteriet har inte närmare kunskap om avtalen och kommer inte att kunna ta hänsyn till dessa vid bryggförrättningen eftersom de inte är inlämnade till lantmäteriet.