Fördjupad översiktsplan


Förslag till fördjupad översiktsplan för området från Sjösa till Vålarö

15 juli 2010 Samrådsyttranden på Fördjupad översiktsplan
Ytterligare samrådsyttranden finns att tillgå hos Nyköpings kommun.
Brannebol Bryggförening
Brannebols Samfällighetsförening samt Fastighetsägarföreningen
Derome Hus AB
Länsstyrelsen Södermanlands län
Lappetorps Samfällighetsförening
Ånga Gård, samtliga delägare
Ånga Gård, styrelsen
Svärta hembygdsförening
Sörmlands museum
Naturskyddsföreningen södra Sörmland
Lantbrukarnas Riksförbund
20 apil 2010 Samrådshandlingar för Fördjupad översiktsplan
Samrådsbrev
Huvuddokument
Bilaga 1 Allmänna intressen
Kartbilaga allmänna intressen
Miljökonsekvensbeskrivning
Karta alt. A
Karta alt. B
Sändlista
Övrigt material:
Kompletterande material från Nyköpings kommun som inte finns med i den tryckta samrådshandlingen.
Kommunstyrelsens beslut
Behovsbedömning
Presentation
Värdekarta