Nyköpings kommun informerar om avbruten planläggning

28 november 2009

Nyköpings kommun har skickat ut ett informationsbrev till fastighetsägare i Brannebol och andra berörda om att Derome har avbrutit det pågående detaljplanearbetet i Brannebol.
Planläggningen har avbrutits på begäran av Derome med hänvisning till att ”Sökande har för avsikt att återuppta arbetet om intentionerna stämmer med en antagen fördjupad översiktsplan för kusten Sjösa – Vålarö”.