Litteratur och boktips


Strandhugg vid Sörmlandskusten

Författare: Håkan Norén

Boken är en sammanställning av Sörmlands Nyheters artikelserie Strandhugg vid Sörmlandskusten.
Författaren beskriver skärgårdens historia och framförallt de människor som levt och lever där i dag. Strandhuggen och intervjuerna är gjorde på Skeppsgården, Marsö, Enbeten, Hertigö, Skansholmen och ytterligare 20 öar.


Svärta-Krönikan – Svärta förr och nu

Utgivare: Svärta hembygdsförening

Svärta-Krönikan är Svärta hembygdsförenings årliga tidskrift. Förutom information om föreningens ofta händelserika år innehåller krönikan reportage från platser runt om i Svärta socken. Genom åren har man kunnat läsa artiklarna ”Brannebol”, ”Marsö genom århundradena”, ”Horns Båtmanstorp”, ”Att bo på en ö” och många fler.


Örike – bilderna berättar – en resa i tid och rum i Sörmlands ytterskärgård

Författare: Ditte S. Kjellberg och Nils Kjellberg

Med hjälp av anteckningar, fotoalbum, berättelser, brev och äldre skärgårdsbors starka känsla för sitt kulturarv har en glimt av dåtidens skärgård bevarats. Med ett stor antal fotografier ges en poetisk tillbakablick på det ofta slitsamma livet på öarna och gårdarna i Bälinge skärgård, den nordliga delen av Sörmlands skärgård.


Sörmland – strandhugg vid Östersjökust

Författare: Tord Kempe

Med hemmahamn vid Horns varv närmar sig författaren Sörmlands kust och skärgård. Text och illustrationer skildrar naturen, kulturen och människorna, från Nävekvarn i sydväst till Tullgarn i nordost. Boken bygger på loggboksanteckningar som kommit till under många år av strandhugg.


Havsband

Författare: Sten Regnell

Författaren Sten Regnell är ansedd som en av de främsta skildrarna av ostkusten. Boken beskriver skärgården under ett år med nedslag mellan Örö utanför Klintemåla i syd och Hävringe med Källskären i Sörmlands ytterskärgård i norr. Boken är rikt illustrerad av författaren där kapitlet om Hävringe illustreras med bland annat en bildserie av Tordmulen.


Södermanlands havsmiljö

Utgivare: Länsstyrelsen Södermanlands län

Södermanlands havsmiljö beskriver tillståndet och hoten mot vår del av Östersjön och vilka åtgärder som behöver vidtas för att få ett renare hav och en levande kust och skärgård. Rapporten ska utgöra kunskapsunderlag för allmänheten och för länsstyrelsen och andra aktörers planering och beslutsfattande.


Bryggan – Allt om båt- och badbryggor

Författare: Claes Dymling

Över 400 fotografier och teckningar presenterar stenkistan, pålbryggan, flytbryggan, konsolbryggan, den fribärande bryggan med flera, och hur dessa olika konstruktioner står emot sjöns och isens krafter. Även frågor kring slipar, ramper, båthissar och de estetiska och juridiska aspekterna på bryggan behandlas.


Samfälligheter – handbok för samfällighetsföreningar

Författare: Tommy Österberg

Vägledning och råd när det gäller förvaltning av gemensamhetsanläggningar såsom vägar, gårdar, VA-anläggningar, sopanordningar och andra samfälligheter. Boken beskriver bildandet av en förening, ekonomi, skatte- och försäkringsfrågor samt hur det löpande arbetet bedrivs.


Samfälligheter – praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik

Författare: Björn Lundén

En praktisk och begriplig handbok för dig som har en andel i en samfällighet eller är engagerad i en samfällighetsförening, t ex om du sitter i styrelsen eller är revisor eller på något annat sätt deltar i föreningsarbetet.


Fastighetsindelning och markanvändning

Författare: Barbro Julstad

En grundläggande lärobok och introduktion till den svenska marklagstiftningen med de lagar som reglerar indelningen, överlåtelsen och exploateringen av mark och fastigheter. Redogörelsen följer reglerna i plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen med flera.