Skrivelse till Derome Hus AB

13 december 2009

Till följd av den avbrutna detaljplaneringen i Brannebol har bryggföreningen skickat en förfrågan till Derome Hus AB om att erhålla mark genom en ekonomisk överenskommelse.

Lantmäteriet och Brannebol Bryggförening anser att det skulle förenkla lantmäteriförrättningen och bildandet av en gemensamhetsanläggning om bryggföreningen kunde få möjlighet att köpa erforderliga mark och vattenområden.